جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد پیشگیری، جرم، علی، (ع)، مهمترین، بزهکاری

جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاستها و برنامههای خود قرار داده است بیتردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان Read more…